Privacyverklaring.

IJzebrand gevestigd en kantoorhoudende te Aalten (7121 LA) aan de Guttersdijk 1, hierna te noemen “IJzebrand” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. IJzebrand verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert IJzebrand u over de manier waarop IJzebrand uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt.

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door IJzebrand worden aangeboden op tjitte.ijzebrand.nl.


Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

Persoonlijk
IJzebrand gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. IJzebrand past wat u op tjitte.ijzebrand.nl ziet aan op uw interesses. IJzebrand gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

Doel
IJzebrand verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van tjitte.ijzebrand.nl, gaat u akkoord met deze privacyverklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. IJzebrand gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door IJzebrand.

Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt IJzebrand deze gegevens net zoals die van andere klanten van IJzebrand.

Andere doeleinden
Tot slot kan IJzebrand uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.


Doorgifte aan derden

IJzebrand geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij: a) De doorgifte geschiedt aan een door IJzebrand voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden IJzebrand een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens; b) IJzebrand op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Beveiliging van gegevens

IJzebrand maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die IJzebrand ontvangt.


Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar tjitte@ijzebrand.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Cookies

Het is mogelijk dat IJzebrand tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op tjitte.ijzebrand.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Aansprakelijkheid van IJzebrand

IJzebrand heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die IJzebrand verwerkt ten behoeve van tjitte.ijzebrand.nl. IJzebrand accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Bewaartermijn

IJzebrand bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan tjitte.ijzebrand.nll, tenzij IJzebrand op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Wijziging privacyverklaring

IJzebrand behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via ijzebrand.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van ijzebrand.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en tjitte.ijzebrand.nl in de gaten.


De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 15 april 2021.